HEMEN ARA: +905309118133

boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma konusunda Türk Medeni Kanununda ayrı bir başlık altında düzenleme yapılmamıştır. Ancak uygulamada sıklıkla boşanma davası türleri; anlaşmalı veya çekişmeli boşanma olarak adlandırılmaktadır. Eskiye nazaran günümüzde gerçekleşen bu tür çoğunlukla anlaşmalı boşanma davaları olarak yürütülmektedir. Her ne kadar anlaşmalı olarak tabir edilmiş olsa da bir takım hukuki süreçlere tabi olması, taraflara boşanmak konusunda çeşitli yükümlülükler yüklemesi nedeniyle önem arz eden bir konudur. Bu yazımızda başta anlaşmalı boşanma konusunda detaylı bilgi vereceğimiz gibi ayrıca; boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma şartları, anlaşmalı boşanma davasının açılması gibi konularında bilgi vereceğiz.

ANLASMALI BOSANMA

Anlaşmalı Boşanma Nedir

Boşanma konusunda aralarında herhangi bir uyuşmazlığın olmadığı durumlarda geçerlilik kazanmaktadır. Özetle; Evlilik birlikteliğini karşılıklı olarak sonlandırmak isteyen eşlerin, velayet, nafaka ya da boşanma sonrası mal paylaşımı konularında uzlaşma sağlamaları anlamına gelmektedir. Eşler arasında evlilik ile alakalı herhangi bir uyuşmazlığın varlığı halinde boşanma davasının anlaşmalı olarak açılması mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanma protokolleri; boşanma davalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Şöyle ki; boşanma davasında görülebilecek olan tüm uyuşmazlıklar bu protokol ile sağlanmaktadır. Bu nedenle gerek boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanması, gerekse eşlerin boşanma sonrası haklarının güvence altına alınması açısından anlaşmalı boşanma protokollerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu protokoller noterler aracılığı ile düzenleme şeklinde veya onaylama şeklinde oluşturulabilmektedir. Boşanma protokolleri içermiş olduğu hukuki bilgiler nedeniyle; boşanma avukatı vasıtasıyla hazırlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma şartları konusunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde bir sıralama yapmak gerekirse özetle;

 1. Evlilik birliğinin en az bir yıl süre ile devam etmiş olması
 2. Boşanma konusunda her iki eşin birlikte dava açması veya bir eşin açmış olduğu boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi
 3. Eşler arasında usulünce düzenlenen protokolde belirtilen hususların hâkim huzurunda tekrarlanması
 4. Eşler arasında evlilik birliğine dayalı olarak herhangi bir uyuşmazlığın bulunmaması gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Gerek çekişmeli boşanma davalarında gerekse anlaşmalı boşanma davalarında davanın açılması veya duruşmaların yapılması konusunda herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Boşanma davasının açılması konusunda geçerli olan tüm kurallar aynı şekilde içinde geçerlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır konusunda ayrıca bir kural bulunmamaktadır. Genel olarak boşanma davalarında geçeli olan kurallar anlaşmalı boşanma davası içinde geçerlidir. Ancak boşanma davalarında görevli mahkeme ve yetkili mahkemenin tespit edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Görevli Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi daha çok özel mahkeme olarak kabul edildiğinden her adliye bünyesinde aile mahkemesi bulunmamaktadır. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise  görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Anlaşmalı Boşanmada Yetkili Mahkeme

Yetkili mahkeme konusunda genel boşanma davalarında geçerli olan kurallar anlaşmalı bir şekilde açılacak olan boşanma davalarında da geçerlidir. Kural olarak boşanma davaları eşlerden herhangi birisinin ikamet ettiği yer mahkemesinde açılabileceği gibi her iki eşin en az altı ay süre ile birlikte ikamet etmiş oldukları yer mahkemesinde de açılabilmektedir. Boşanma davası açılacağı sırada eşlerin yetkili olan mahkemeler haricinde başkaca bir şehirde bulunması halinde bulunduğu yer mahkemelerinden; Yetkili mahkemelere gönderilmek üzere boşanma davası açılabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA VELAYET

Anlaşmalı boşanmada diğer konularda olduğu gibi çocuğun velayeti konusunda da bir anlaşma sağlanması gerekmektedir. Taraflar çocuğun velayetinin annede veya babada kalması yönünde anlaşmaları mümkündür. Ayrıca ortak velayet konusunda da anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Ancak ortak velayet henüz yasalarımızda tam olarak benimsenmemiştir. Bu nedenle mahkeme hâkiminin bu konuda takdir yetkisi önemli bir yere sahiptir.

Anlaşmalı Boşanma davası hakkında yukarıda vermiş olduğumuz bilgilerden de anlaşılacağı üzere; Anlaşmalı boşanma davaları da bünyesinde birçok hukuki işlem içeren davalardır. Bundan dolayı anlaşmalı boşanma davalarınında konusunda uzman bir boşanma avukatından destek alınmalı oldukça önemlidir. Sakarya boşanma avukatı olarak konusunda uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerden birinin veya her ikisinin boşanma kararı almasıyla birlikte boşanma süreci başlar. Boşama süreci, açılacak boşanma davasına göre farklı sürelerde tamamlanır. Anlaşmalı boşanma davası ile kısa sürede tamamlanan boşanma, çekişmeli boşanma davasında oldukça uzun zaman alabilmektedir. Gerek anlaşmalı boşanma gerekse çekişmeli boşanmada taraflar, tarafların çocukları son derece yıpratıcı ve sancılı bir süreç yaşar. Bu sürecin en hafif etkilerle atlatılması, hak ve menfaat kaybı yaşanmaksızın kısa sürede tamamlanması için emsal davalarla deneyim kazanmış boşanma avukatı desteği alınması son derece yararlıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda düzenleme alanı bulmuş olup anlaşmalı veya çekişmeli şekilde görülür. Anlaşmalı boşanma davası süresi, çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok daha kısadır. Zira anlaşmalı boşanmada eşler; boşanma ve boşanmanın mali sonuçları ile birlikte çocuklara ilişkin konularda uzlaşı sağlamıştır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için, TMK md.166 gereği şu şartlara gereksinim duyulur:

 • Taraflar en az bir yıl evli kalmış olması,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılarak evlilikten beklenen faydanın kalmamış olması,
 • Boşanmanın mali sonuçlarında ve çocukların velayeti hususunda tarafların mutabık kaldığını ve imzalarını ihtiva eden protokolün hakim tarafından uygun bulunması,
 • Tarafların hakim önünde bizzat boşanma iradelerini beyan etmesi ve hakimin, tarafların irade beyanlarının serbestçe verildiğine kanaat etmesi,
 • Eşlerin, davayı birlikte açması veya eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eşçe kabul edilmesi,

Gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davası açmak suretiyle evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşler, evlilikten doğan hak ve alacaklar, tazminat, çocukların velayet ve nafaka gibi hususlarda ihtilafa düşebilir. Tarafların, boşanma ve boşanmanın sonuçlarında çekişme yaşaması halinde çekişmeli boşanma davası söz konusu olur. Çekişmeli boşanma davasına konu edilen çekişmeli haklara ilişkin kararı, tarafların talepleri ve delilleri doğrultusunda mahkeme verecektir. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen eş, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak dava açmalıdır. Çekişmeli boşanma davasına dayanak teşkil edecek özel boşanma sebepleri şu şekilde ifade edilir:

 • Zina,
 • Terk,
 • Akıl Hastalığı,
 • Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış,
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme.

Çekişmeli boşanma davasında boşanmaya taraftar olmayan eşin ileri sürdüğü sebepler hakim tarafından değerlendirilir. Hakim, değerlendirmesi neticesinde eşin ileri sürdüğü sebepleri yerinde bulursa boşanma talebinin reddedilmesine karar verebilir. Bu itibarla, boşanma sürecinin her safhasında hukuki bilgisine gereksinim duyulan boşanma avukatına, bilhassa boşanmaya yanaşmayan eşlerin, hangi sebepleri öne sürmesi ve bu sebepleri nasıl temellendirmesi gerektiği hususunda daha fazla ihtiyacı bulunur.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükmü gereğince hazırlanmış yazılı bir dilekçe ile görevli ve yetkili kılınmış mahkemeye başvurmak suretiyle açılır. Boşanma davası; aile mahkemesi, aile mahkemesi olmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi eliyle yürütülür. Boşanma davasında yetkili mahkeme; taraflardan birinin yerleşim yeri ya da tarafların son altı ay birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Dava, yetkisiz mahkemede açıldığı takdirde başvuru, yetkisizlik nedeniyle usulden reddedilir. Görevli mahkeme dışında bir mahkemeye başvurmak suretiyle boşanma davası açılmak istenirse bu takdirde de görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar verilecektir.

Boşanma Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Boşanma dilekçesi, 6100 sayılı HMK md.119’da ifade edilen koşulları taşımalıdır. Söz konusu şartları haiz boşanma talepli dava dilekçesi, yetkili aile mahkemesine verilerek boşanma davası açılır. Boşanma dilekçesinde yer alması gereken hususlar şu şekildedir:

 • Mahkemenin adı,
 • Boşanmayı talebinde bulunan tarafın ad, soyadı, T.C kimlik Numarası, adres bilgileri ve imzası,
 • Dava edilen tarafın ad, soyadı ve adresi,
 • Davacı tarafın avukatı varsa ad soyadı, adres ve imzası,
 • Tazminat,
 • Boşanma sebepleri,
 • Deliller,
 • Hukuki sebepler,
 • Talep.

Boşanma davaları, tarafların hak kaybı yaşadığı dava türleri arasında yer alır. Hak kaybının önlenmesi, lehte neticenin kısa sürede elde edilmesi, sürecin etkili bir şekilde ilerletilmesi ve hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle zaman kaybı yaşanmaması adına uzman desteği almak, deneyimli bir boşanma avukatının hukuki yardımını talep etmek isabetli olacaktır.

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.