HEMEN ARA: +905309118133

Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 89. Maddesine dayanılarak açılmaktadır. Uygulamada sıklıkla sigorta tespit davası olarak da anılmaktadır. Genel olarak çalışanın sigorta primlerinin hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi sebebiyle açılan bir dava türüdür. Sonuçları itibariyle iş verenin sigortasız işçi çalıştırma cezasına maruz kalabileceği dava türlerindendir. Ancak sigortasız işçi çalıştırma hükümleri saklı olmak kaydı ile hizmet tespit davasının bir takım şartları bulunmaktadır. Sigorta tespit davaları içerisinde yoğun iş hukuku alanında bilgiler içermektedir. Bu nedenle Sakarya İş hukuku avukatı  (Adapazarı İş hukuku avukatı) olarak benzer davaların konusunda uzman hukukçu tarafından yürütülmesi tavsiye edilmektedir.

Hizmet Tespit Davasi

Hizmet Tespit Davası Şartları

  • Çalışan ya da işçi iş sözleşmesinden kaynaklı tüm yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olmalıdır.
  • İşçi ve iş veren arasında kabul görmüş bir hizmet sözleşmesi var olmalıdır.
  • Hizmet tespit davasının zamanaşımı sürelerinin dolmadan önce açılması olması gerekmektedir.
  • İşçinin sigortasız bir şekilde çalıştığının veya sigorta primlerinin eksik ödenmiş olması nedeniyle yetkili kurum sosyal güvenlik kurumu tarafından daha önce bu konuda bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Sigorta Tespit Davası

İşçi veya çalışan tarafından hizmet tespiti için iş veren aleyhine açılan davalar uygulamada daha çok sigorta tespit davası olarak anılmaktadır. Sigorta tespit davaları ile işçinin sigortasız olarak çalışmış olduğu günlerin tespitinin mahkemece yapılmasına olanak tanıyan davalardır. Hizmet tespit davasının veya sigorta tespit davasının işçi lehine sonuçlanması halinde; çalışanın ödenmeyen veya eksik ödenen günlerden ötürü geriye dönük şekilde sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

HİZMET TESPİT DAVASI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

Hizmet tespit davası zamanaşımı süreleri beş yıl olarak belirlenmiştir. Belirtilen süre zarfından hizmet tespit davası; Veya diğer tabiri ile sigorta tespit davası açılmaması halinde davanın reddedileceği belirtilmektedir. Ancak hizmet tespit davası zamanaşımı sürelerinin bir takım istisnaları mevcuttur.

Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı Süreleri İstisnaları

  • İşçiye ait sigorta primlerinin eksik veya hiç yatırılmadığının SGK müfettişlerince tespit edilmiş olması halinde,
  • İşçi statüsünden devlet memurluğuna geçiş halinde,
  • Çalışana ait maaş bordrosunun SGK’ya gönderilmemiş olmasına rağmen işe giriş bildirgesinin SGK’ya gönderilmiş olması durumlarında,
  • Sigorta primlerinin icra yolu ile tahsil edilmiş olması halinde,
  • Sigorta tespit davasına konu olan alacaklar için daha önce verilmiş bir yargı kararı bulunması durumlarında hizmet tespit davası zamanaşımı süreleri işlememektedir.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA NEDİR?

Gerek Sosyal Sigortalar Kanunu; Gerekse İş Kanunu uyarınca; iş veren işçinin işe başladığı andan itibaren durumu; Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. İş verenin kendisine tanınan süre zarfında işçinin işe başladığını ilgili kuruma bildirmemesi; sigortasız işçi çalıştırma olarak anılmaktadır.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. Maddesine göre sigortasız işçi çalıştırma cezaları iş verenin mevcut statüsüne göre değişiklik göstermektedir. İşverenin bilanço esasına tabi olarak defter tutması halinde; sigortasız işçi çalıştırma cezası; her yıl için ve her işçi için asgari ücretin otuz sekiz katıdır. Ayrıca iş verenin defter tutmakla yükümlü olmaması halinde; sigortasız işçi çalıştırma cezası her yıl için asgari ücretin yirmi dokuz katı tutarındadır. Son olarak iş verenin diğer defterleri tutmakla yükümlü olması halinde her yıl için asgari ücretin otuz iki katı tutarında sigortasız işçi çalıştırma cezası uygulanmaktadır.

Sigorta tespit davaları ya da hizmet tespit davaları içerisinde bir çok hukuki işlem içeren davalardır. Özellikle sigorta tespit davası zamanaşımı süreleri oldukça dikkat edilmesi gereken hak düşürücü sürelerdendir. Sigorta tespit davaları; Gerek işçi, gerekse iş veren açısından içerisinde bir çok hukuki işlem barındıran davalardan olması nedeniyle Sakarya İş Hukuku Avukatı olarak uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.