HEMEN ARA: +905309118133

Mal Ayrılığı Rejimi

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı; Yasal mal rejimi veya eşlerin aralarında yapmış oldukları mal rejimi sözleşmesine dayanılarak yapılmaktadır. Evlilik birlikteliğinin kurulması anında veya öncesinde herhangi bir mal rejimi sözleşmesi düzenlenmemiş olması durumunda boşanmada; Yasal mal rejimi kabul edilmektedir. Türk Medeni Kanunumuzda; 2002 yılından önce kurulan evlilik birliktelikleri için mal ayrılığı rejimi yasal mal rejimi; olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple boşanmada mal paylaşımı genel olarak; yasal mal rejimi, mal ayrılığı rejimi ve evlilik sözleşmesi üzerinde şekillenmektedir. Gerek boşanmada mal paylaşımı gerekse; Evlilik sözleşmeleri içerisinde bir çok hukuki işlem barındıran hukuki belgelerdir. Bu nedenle boşanmada mal paylaşımı davalarının ve evlilik öncesi düzenlenecek olan; mal rejimi sözleşmelerinin veya evlilik sözleşmelerinin boşanma avukatı veya aile avukatı tarafından yürütülmesinde fayda vardır.

Boşanmada Yasal Mal Rejimi

Yukarıda da belirtildiği üzere boşanmada yasal mal rejimi; 2002 yılından itibaren edinilmiş mallara katılma mal rejimi geçerlidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi diğer bir ifade ile yasal mal rejiminde eşlerin evlilik birlikteliği devam ettiği süre zarfında edinmiş oldukları malların boşanma sonrasında yarı yarıya paylaşımını öngören mal rejimi türüdür. Boşanmada mal paylaşımı; edinilmiş mallara katılma şeklinde yapılmış olması nedeniyle “edinilmiş mallar” kavramının tanımının yapılmasında yarar vardır.

Edinilmiş Mal Nedir?

Türk Medeni Kanununun 209. Maddesi göz önüne alınarak edinilmiş mal her iki eşin evlilik devam etmiş olduğu süre içerisinde karşılığını ödeyerek mal edinmiş oldukları varlıklara edinilmiş mal adı verilir. edinilmiş mal olarak değerlendirilmektedir. Türk Medeni Kanunun kapsamında edinilmiş mallar kapsamına giren değerler özetle; aşağıdaki gibidir.

  • Emek veya çalışma karşılığı gerçekleşen kazanımlar
  • Kişisel mallara ait olan gelirler
  • Sosyal Güvenlik Kurumlarınca yapılan ödemeler
  • İş gücü kaybına neden olarak ödenen tazminatlar

Mal Rejimi Ayrılığı

2002 yalından önce yapılan evliliklerde; boşanmada mal paylaşımı olarak kabul edilen yasal mal rejimidir. Mal rejimi ayrılığına göre evlilik sırasında edinilmiş olsa dahi söz konusu değerler ve mal varlıkları hangi eş üzerinde kayıtlı ise boşanma sırasında da bu mal ve değerler kişisel mal olarak kabul edilmekte olduğu mal rejimine mal rejimi ayrılığı denilmektedir. Boşanma sonrası mal paylaşımı olarak mal rejimi ayrılığının kabul edilmiş olması; durumunda diğer eşin “katkı payı alacağı davası” açması mümkündür.

Evlilikte Kişisel Mal Nedir?

Evlilik birlikteliği içerisinde herhangi bir eşin kişisel kullanımına tahsis edilmiş olan eşyalara kişisel mal denilir. Boşanma davalarında sıklıkla takı,mücevher, bilgisiyar veya cep telefonu gibi eşyaların kişisel mal niteliğinde olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Kullanım şekilleri dikkate alındığında ve gerek yerel mahkeme kararları gerekse yüksek yargı organlarının konuya bakış açısı değerledirildiğinde takı, bilgisayar, mücevher ve benzeri eşyalar kişisel mal niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle bu ve benzeri ürünlerin boşanmada mal paylaşımına konu edilmemektedir.

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal rejimi sözleşmesi uygulamada sıklıkla “evlilik sözleşmesi” olarak da anılmaktadır. Evlilik birlikteliğinin kurulmasından önce ya da evlilik birlikteliği devam ettiği süre içerisinde eşler aralarında evlilik sözleşmesi ile mal rejimlerinde değişiklik yapmaları mümkündür. Boşanmada mal paylaşımı bu durumda eşlerin aralarında yapmış oldukları sözleşmede belirtildiği şekilde gerçekleşmektedir.

Mal Paylaşımı Davası

Mal paylaşımı davası kural olarak boşanmanın gerçekleşmesinden sonra açılması mümkün davalardır. Boşanmada mal paylaşımı konusunda aralarında bir uyuşmazlık bulunan eşler diğer aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mercii olan Aile Mahkemelerinde mal paylaşımı davası açmaları mümkündür. Ancak mal paylaşımı davasının boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren on yıllık süre zarfından açılması gerekmektedir.

Boşanmada mal paylaşımı konusunda yukarıda yapmış olduğumuz bilgilendirmelerden de anlaşılacağı üzere. Diğer aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda olduğu gibi özellikle kişisel malların delillendirilmesi ve evlilik sözleşmesine bağlı kalınıp kalınmadığı oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle benzer davalar ile birlikte boşanma davalarının da boşanma avukatı veya aile avukatı tarafından yürütülmesinde fayda vardır. Sakarya boşanma avukatı (Adaparazı boşanma avukatı) olarak aile hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda hukuk ofisimizden destek almanız mümkündür.

Evlilik Sözleşmesi

Mal rejimi sözleşmesi diğer bir ifade ile evlilik sözleşmesi; Evlilik birlikteliğinin kurulması sırasında evlilik birlikteliği içerisinde ve evliliğin sona erdirilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Evlilik sözleşmeleri taraflara özellikle evliliğin sona ermesi ile birlikte bir takım hak ve yükümlülükler yükleyen hukuki niteliği olan belgelerdir. Doğurmuş oldukları hukuku sonuçlar itibariyle daha çok mal rejimi sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Evlilik sözleşmeleri evlilik birlikteliğinin kurulması sırasında düzenlenebileceği gibi evlilik birlikteliği devam ederken de düzenlenmesi mümkündür. Evlilik birlikteliğinin kurulması sırasında eşler arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi düzenlenmemiş ise; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzda; Kabul görmüş olan evlilik sözleşmesi yani mal rejimi sözleşmesi yasal mal rejimi olarak kabul edilmektedir.

Eşler evliliğin kurulması sırasında mal ayrılığı rejimi; Mal ortaklığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi veya edinilmiş mallara katılma rejimini de kabul etmeleri; mümkündür. Ayrıca evlilik birlikteliğinin kurulmasından sonra mevcut mal rejimlerini değiştirme imkanları bulunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi evlilik sözleşmeleri kişilere bir takım hak ve yükümlülükler yükleyen belgelerdir. Bundan ötürü evlilik sözleşmelerinin aile hukuku avukatı veya boşanma avukatı vasıtasıyla hazırlanmasında fayda vardır. Sakarya aile hukuku avukatı veya; Sakarya boşanma avukatı olarak dilediğiniz zaman konusunda uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

EVLILIK SOZLESMESI

Evlilik Sözleşmesi Türleri

Yukarıda da belirtildiği gibi evlilik sözleşmeleri (mal rejimi sözleşmeleri); Taraflara yüklemiş oldukları hak ve yükümlülüklere göre; mal ayrılığı rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimi; paylaşımlı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimi olarak ayrı başlıklar altında; düzenlenmiştir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

2002 yılında değişiklik ile Türk Medeni Kanunumuzda kabul görmüş yasal mal rejimi; Edinilmiş mallara katılma rejimidir Edinilmiş mallara katılma evlilik sözleşmesinde eşlerin evlilik birlikteliği devam ettiği süre içerisinde edinmiş oldukları malların; Evliliğin sona ermesi ile yarı yarıya paylaşmalarına olanak sağlayan evlilik sözleşmesi türüdür. Kural olarak eşler arasında ayrıca bir evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi) düzenlenmemiş ise; Yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir.

Mal Ayrılığı Rejimi

01.01.2002 tarihinden önce Medeni Kanunumuzda geçeli olan evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi) mal ayrılığı rejimidir. Mal ayrılığı rejiminde evlilik birlikteliği içerisinde eşlerin kendi kazanımları sonucu elde etmiş oldukları mallar; kişisel mal olduğu kabul edilmektedir. Kişisel mallar evliliğin sona ermesi ile herhangi bir paylaşımı tabi tutulmamaktadır. Ancak kişisel malın ispat edilmesinde; İspat yükü mal sahibi olan eşe aittir.

Mal Ortaklığı Rejimi

Bir başka evlilik sözleşmesi türü ise; Mal ortaklığı rejimidir. Her iki eşin evlilik birlikteliğinden önce; edinmiş oldukları malların; evlilik birlikteliğinin sona ermesi; ile yarı yarıya paylaşımı esas alınan mal rejimi; Mal ortaklığı rejimidir.

Paylaşımlı Mal Ayrılığı Rejimi

Doğurmuş olduğu hukuku sonuçları itibariyle; mal ayrılığı rejimi; ile edinilmiş mallara katılma; rejiminin kısmın de olsa; benimsenmesi sonucu oluşmuş evlilik sözleşmesidir. Evlilik birlikteliğinden önce; eşlerin edinmiş oldukları; mallar üzerindeki; tasarruf yetkilerini kullanmaya devam ettikleri mal rejimi türü; paylaşımlı mal ayrılığı rejimidir. Ayrıca paylaşımlı mal ayrılığı rejiminde söz konusu mallar evlilik birlikteliğinin sona ermesinde ortak paylaşım kapsamında olmaktadır. Bu nedenle paylaşımlı mal ayrılığı rejimi; Mal ayrılığı rejimi; Edinilmiş mallara katılma rejimine oldukça benzemektedir.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Yukarıda da belirtildiği gibi eşler evlilik birlikteliğinin kurulması sırasında aralarında herhangi bir evlilik sözleşmesi düzenlememiş olmaları halinde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunumuzda kabul görmüş yasal mal rejimi boşanma halinde geçerli mal rejimi olarak kabul edilmektedir. 01.01.2002 tarihinden sonra yapılan evliliklerde yasal mal rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimidir; Eşlerin evliliğin devam ettiği sürece mevcut mal rejimlerini değiştirme hakları mevcuttur. Evlilik sözleşmeleri noterlerde düzenleme şeklinde yapılması mümkündür. Ayrıca; aile avukatı veya boşanma avukatı aracılığı ile; düzenlenmiş olan evlilik sözleşmelerinin yine; noterlerde onaylatılması; ile evlilik sözleşmesi; düzenlenmesi mümkün haldedir. Daha önce de belirtildiği gibi evlilik sözleşmeleri bir çeşit hukuki sözleşme niteliğindedir. Bu nedenle bu tür sözleşmelerin boşanma avukatı veya aile hukuku avukatı vasıtasıyla hazırlanmasında fayda vardır. Sakarya boşanma avukatı veya Adapazarı boşanma avukatı olarak benzer konularda uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.