HEMEN ARA: +905309118133

Nitelikli Kasten Öldürme

Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 81/1 maddesinde düzenlenmiştir. TCK 82/1 maddesinde ve alt bentlerinde ise kasten öldürme suçunun nitelikli halleri diğer bir ifade ile “Nitelikli Kasten Öldürme Suçuna” yer verilmiştir. Evrensel bir hukuk kuralı haline gelmiş olan “yaşam hakkı” da 1982 tarihli Anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu hakkın kişilerin elinden alınması ile kasten öldürme suçu oluşmaktadır. Cezai müeyyideleri bakımından en ağır suçların başında kasten öldürme suçu gelmektedir. Ancak özellikle nitelikli kasten öldürme suçunda belirtilen haller, suçun unsurları veya daha az cezayı gerektiren hallerin varlığı gibi durumlar dikkate alındığında kasten öldürme suçu ve nitelikli kasten öldürme suçunun ceza hukukuna hakim özellikle ağır ceza hukukunda uzmanlaşmış; Ağır ceza avukatı vasıtasıyla yürütülmesi oldukça önemlidir. Sakarya Ağır Ceza avukatı veya Adapazarı Ağır Ceza avukatı olarak bizde bu yazımızda kasten öldürme suçu ve cezası hakkında bilgiler vereceğiz.

KASTEN OLDURME

Kasten Öldürme Suçu Cezası

Kasten öldürme suçunun TCK 82/1 ve alt bentlerinde belirtilen haller dışında işlenmesi halinde fal hakkında öngörülen hapis cezası “müebbet hapis” cezasıdır. TCK 81/1 ve TCK 82/1 maddelerinde ve devamında açıkta belirtilmemiş ise de; Özellikle yüksek yargı organlarının benimsemiş olduğu kasten öldürme suçuna ilişkin cezayı azaltan veya ortadan kaldıran durumların varlığı halinde; Müebbet hapis cezası daha kısa süreli hapis cezasına dönüşmesi mümkündür.

NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Kasten öldürme suçunun işlediği sırada failin hal ve hareketleri; Suçun işleniş biçimi veya failin amacı ya  da fail ile maktul arasındaki akrabalık ilişkisi; dikkate alınarak bir takım nitelikli haller belirlenmiştir. Suçun TCK 82/1 maddesinin alt bentlerinde belirtilen hallerde işlenmesi genel olarak nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturmaktadır. Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri özetle aşağıdaki gibidir.

  • Tasarlayarak Kasten Öldürme
  • Canavarca hisle ya da eziyet çektirmek suretiyle kasten öldürme
  • Üst soy /  Alt soydan birisini veya kardeşi, eşi ya da boşandığı eşi kasten öldürme
  • Beden / Ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak halde olan kişiyi veya çocuğu kasten öldürme
  • Herhangi bir suçun delilerini yok etmek, ortadan kaldırmak, yakalanmamak veya suçu gizlemek için kasten öldürme
  • Kan gütme saikıyla kasten öldürme (Kan davası)
  • Töre saikıyla kasten öldürme

Yukarıda da görüldüğü üzere; suçun nitelikli halleri oldukça geniş olup; Nitelikli halin varlığının tesit edilmesi ceza hukuku açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle kasten öldürme suçları genellikle Ağır Ceza avukatı vasıtasıyla yürütülmektedir.

Nitelikli Kasten Öldürme Suçu Cezası

Suçun TCK 82/1 maddesinde belirtilen durumlarda işlenmesi halinde fail hakkında “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” öngörülmektedir. Gerek TCK 81/1 gerekse; TCK 82/1 maddesinde öngörülen cezai müeyyideler infaz süresi bakımından benzerlik gösterse de; Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası infaz koşulları bakımından müebbet hapis cezasından oldukça farklıdır.

Kasten Öldürme Suçuna Azmettirme

TCK 38 ve alt bentlerinde düzenlenen “azmettirme” kasten öldürme suçlarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Azmettirme neticesinde; Suçun TCK 81/1 maddesi kapsamında işlenmesi durumunda; Azmettiren fail hakkında; 20 ile 25 yıl arasında hapis cezası öngörülmüştür.

Kasten Öldürme Suçuna Yardım Etme

“Yardım etme” TCK 39. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; kasten öldürme suçuna yardım etme için öngörülen hapis cezası 10 yıl ile 20 yıl arasındır. Yardım etme suçun işlenmesinden önce failin hareketlerini kolaylaştırarak teşvik etme şeklinde gerçekleşebileceği gibi; Suçun şlenmesi sırasında kullanılan araçların temini de; kasten öldürme suçuna yardım etme olarak nitelendirilmektedir.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER

Yapılan yargılama sonucunda; akıl hastalığı, haksız tahrik, tehdit, yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma gibi durumlar sıklıkla daha az cezayı gerektiren haller olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ancak unutmamak gerekir ki kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürme suçlarında “etkin pişmanlık” hükümleri uygulanmamaktadır.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA YARGILAMA

Kasten öldürme suçunda yargılama görevi ceza alt ve üst sınırları dikkate alındığında; Ağır Ceza Mahkemesi görev alanındadır. Yargılama yetkisi ise suçun işlenmiş olduğu yer Ağır Ceza Mahkemesidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi suçun nitelikli halleri veya daha az cezayı gerektiren hallerin tespit edilmesi ceza hukuku açısından oldukça önemlidir. Buna bağlı olarak kasten öldürme suçlarında gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma aşamasında davanın konusunda uzman bir Ağır ceza avukatı vasıtasıyla yürütülmesi kişilerin yararına olacaktır. Bu konuda Sakarya Ağır Ceza avukatı ya da Adapazarı Ağır Ceza avukatı olarak uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.