HEMEN ARA: +905309118133

Turan & Karakoç Avukatlık Ofisi

En güncel içerikler ve haberler

Hakaret Suçu Ve Cezası

Hakaret; onur kırıcı, küçük düşürücü veya aşağılayıcı şekilde sarf edilen sözler ve hareketlerdir. Bu sözler; sövme, küfretme gibi gerçekleşebileceği gibi kişinin manevi varlıklarına yönelik bir saldırı olarak da gerçekleşebilmektedir. Devlet otoritesi kişinin can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olduğu kadar manevi değerlerinide korumakla yükümlüdür. Bu nedenle temel ceza yasamız 5237 sayı Türk Ceza Kanununda “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında hakaret suçu ve cezası düzenlenmiştir. Hakaret suçu ile birlikte kişinin haysiyeti, şeref ve saygınlığı koruma altına alınmaya çalışılmıştır. Suçun mağduru veya faili herkes olabilmektedir. Bu nedenle hakaret suçu özgü bir suç değildir. Ancak suçun bazı nitelikli hallerinde örneğin; “görevli memura hakaret” suçunda olduğu gibi mağdur açısından özgü bir suç olarak nitelendirmek mümkün olabilmektedir.

Hakaret suçu genel olarak seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketler; suçun daha ağır cezayı gerektiren hallerini oluşturacabileceği gibi; haksız bir fiile dayanan hakaret veya karşılıklı hakaret suçunda olduğu gibi cezada indirim nedeni olabilmektedir. Bu yazımızda hakaret suçu için öngörülen cezalar, suçun unsurları, nitelikli halleri ve hakaret suçunda daha az cezayı gerektiren haller hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca günümüzde sıkça karşılaşılan “sosyal medya hakaret” suçları irdelenip bilgi verilecektir. İleride de detaylandırılacağı üzere hakaret suçu ve cezası konusunda ceza avukatından destek alınması gerek suçun mağduru veya şüphelisi/Sanığı açısından önemlidir. Bu konuda sakarya ceza avukatı olarak büromuzdan testek almanız mümkündür.

HAKARET SUCU VE CEZASI
Hakaret Suçu Ve Cezası

Hakaret Suçu Ve Cezası

Fail için belirtilen seçimlik hareketlerin gerçekleşmesine bağlı olarak hakaret suçunda daha ağır cezayı gerektiren halleri veya daha az cezayı gerektiren halleri kapsamında değişiklik gösterebilmektedir. Hakaret suçunun temel şekilde yani TCK 125/1 maddesinde belirtilen hallerde işlenmesi halinde fail için “üç ay ile iki yıl arasında hapis veya adli para cezası” öngörülmüştür.

Nitelikli Hakaret

Suçun nitelikli halleri TCK 125/3 maddesinde sıralanmıştır. Genel olarak aşağıda belirtilen haller nitelikli hakaret suçunu oluşturmaktadır.

  1. Görevli memura görevinden dolayı hakaret
  2. Dini ya da siyasi veya felsefi inanç ve düşüncelerini değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranılması sonucu hakaret
  3. Alenen hakaret
  4. Kişinin hatırasına hakaret suçları nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.

Suçun yukarıda belirtilen nitelikli haller kapsamında işlenmesi halinde fail için. TCK 125/1 maddesi uyarınca verilecek olan cezanın altı da bir oranında arttırılacağı öngörülmüştür.

SOSYAL MEDYA HAKARET

Günümüzde hakaret suçunun sıklıkla işlenildiği yerlerin başında sosyal medya gelmektedir. TCK 125. Maddesinde sosyal medya hakaret suçu için ayrıca bir başlık belirtilmemiştir. Ancak TCK 125/2 maddesi ile suçun “yazılı, görsel veya görüntülü bir iletişim aracı vasıtasıyla işlenmesi…” hükmü karşısında; Failin eylemi sosyal medya hakaret suçunu oluşturmaktadır. Sosyal medya hakaret suçu direkt olarak mağduru hedef alarak mesaj yoluyla işlenebileceği gibi; yorum yada paylaşım yoluyla da işlenebilmektedir.

Facebook Hakaret                                 

Günümüzde sık kullanılan sosyal medya platformlarından biriside Facebook’tur. Dolayısıyla sosyal medya hakaret suçu sıklıkla burada işlenmektedir. Facebook başta olmak üzere diğer sosyal medya uygulamaları yapıları itibariyle TCK 125/2 maddesinde belirtilen yazılı, görsel veya görüntülü iletişim aracı konumundadır. Bu nedenle bu uygulamalar üzerinden meydana gelecek bir hakaret facebook hakaret suçu ile birlikte sosyal medya hakaret suçunu oluşturmaktadır.

Whatsapp Hakaret

TCK 125/2 maddesinde belirtilen durumlara örnek teşkil edebilecek başka bir uygulama sıklıkla kullanılan Whatsapp’tır. Whatsapp hakaret suçu TCK 125/2 maddesinde belirtilen tüm özellikleri bünyesinde barındırması sebebiyle gerek yerel mahkeme kararlarında gerekse yüksek mahkeme kararlarında sosyal medya hakaret suçu olarak nitelendirilmektedir.

Sosyal Medya Hakaret Suçu

Sosyal medya hakaret suçu cezası için ayrı bir yasa maddesi düzenlenmemiştir. Bu nedenle gerek facebook hakaret suçu gerekse whatsapp hakaret suçu için TCK 125/2 maddesi cezai müeyyide olarak uygulanmaktadır. Sosyal medya hakaret suçu için TCK 125/1 maddesinde belirtilen “üç ay ile iki yıl arasında hapis ya da adli para cezası” uygulanmaktadır.

GIYAPTA HAKARET

Gıyapta hakaret TCK 125/1 maddesi son cümlesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu gıyapta hakaret suçunun oluşması için hakaretin en az üç kişi ile ihtilat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Özetle; failin gıyapta hakaret suçunu işlediği sırada sarf etmiş olduğu sözleri en az üç kişinin işitmiş olması temel şarttır. Gıyapta hakaret suçunun oluşması için ayrıca failin hakaret içerikli sözlerini duyduklarına ilişkin bu kişilerin tanıklık yapmaları gerekmektedir.

Hakaret suçu ve cezası hakkında yukarıda vermiş olduğumuz bilgilerden de anlaşılacağı üzere; onur kırıcı veya küçük düşürücü sözler TCK 125 maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturması mümkündür. Bu nedenle; Hakarete maruz kalan mağdurun menfaati veya bu yönde hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılan kişiler yönünden benzer davaların ceza avukatı tarafından yürütülmesi oldukça önemlidir. Sakarya ceza avukatı olarak bu konuda uzman kadromuzdan her zaman destek alabirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.